xeral[arroba]galinus.com

Artigos de Galinus >

Guía de recursos sobre a accesibilidade web

Introducción

Neste artigo preténdese introducir e dar unha visión xeral sobre a accesibilidade web dentro do marco do deseño web.

Indicaremos que é, cales son as principais limitacións que poden acontecer ós usuarios no acceso web e os principais recursos que a web nos proporciona sobre accesibilidade.

¿ Que é a accesibilidade web ?

Podemos definir a accesibilidade web como a característica que fai que un producto ou servizo web poida ser accedido e usado polo maior número posible de persoas, indiferentemente das limitacións propias do individuo ou das derivadas do contexto de uso.

Esta definición (a mais adecuada que atopamos) foi tomada de "Que es la accesibilidad Web".

¿ Cales son as principais limitacións ?

Hai unha serie de limitacións que hai que ter en conta á hora do deseño web para facilitar o acceso á maior cantidad posible de usuarios.

Esas limitacións poden ser debidas a discapacidades propias do usuario ou ás circunstancias propias do acceso concreto á web, que poden facer que usuarios sen discapacidades teñan problemas similares de acceso ós contidos web que aqueles con certas discapacidades.

As principais discapacidades que afectan ó acceso web son as seguintes:

Tendo en conta estas discapacidades axudaremos tamén ó acceso á web doutros usuarios que se encontran en situacións distintas á ideal (por exemplo, accesos con dispositivos móbiles, PDAs, etc.).

Unha descripción mais pormenorizada sobre usuarios con discapacidades, as súas necesidades e algunhas tecnoloxías asistentes e estratexias de adaptación utilizadas por eles, atópase no seguinte documento: How People with Disabilities Use the Web

Recursos sobre accesibilidade

Nesta sección preséntanse os principais recursos que a web proporciona sobre accesibilidade dentro do deseño web.

Marco Metodolóxico: Deseño Inclusivo

O Deseño Inclusivo é un marco metodolóxico mellorado a partir do Deseño Centrado no Usuario, que intenta satisfacer as necesidades de mais usuarios que o considerado "normal". Por elo, ten en conta as directrices sobre accesibilidade web.

Institucións que traballan na accesibilidade web

O W3C (World Wide Web Consortium) é unha organización internacional que orienta e estructura o desenrolo global da World Wide Web. O obxectivo do W3C é lograr todo o potencial da rede mediante o desenvolvemento de protocolos comunes que promuevan a sua evolución e interoperatibilidad.

En 1998 creouse a Web Access Initiative WAI (Iniciativa de Accesibilidade á Web) que promueve a accesibilidade da web xunto con outras institucións.

En cuanto ó ámbito hispano falante, a principal organización é o Seminario de Iniciativas en Discapacidades y Accesibilidade a la Red, SIDAR, do Real Patronato de Prevención e de Atención a personas con Minusvalía.

Normativas de accesibilidade

A Web Access Initiative WAI desenrolou unha serie de guías e normativas para axudar ós deseñadores web:

Políticas de accesibilidade

Recopilación das normativas legais que rixen a accesibilidade web no mundo:

Policies Relating to Web Accessibility

Artigo que explica brevemente as diferentes iniciativas gubernamentais sobre accesibilidade web:

Políticas de accesibilidade

Ferramentas automáticas de evaluación

A web proporciona unha serie de ferramentas para automatizar o análise de diferentes cuestións relacionadas coa accesibilidade web.

Ademais de estas ferramentas é necesario un análise por parte dun experto en accesibilidade para completar a verificación de todas as características necesarias.

Ligazóns

Institucións que traballan en accesibilidade web

Normativas de accesibilidade

Políticas de accesibilidade

Herramientas automáticas de evaluación

Ver máis artigos

Licencia de Creative Commons

Artículo baixo licencia de Creative Commons.


En Galinus somos profesionais da comunicación en internet.

Si queres aproveitar ao máximo as posibilidades das tecnoloxías da comunicación, contacta con nós.